โปรแกรมบริหารงานคลังสินค้า (STORE SYSTEM),โปรแกรมบริหารงานคลังสินค้า,STORE SYSTEM,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมคลังวัสดุ,โปรแกรมคลังวัตถุดิบ,Inventory,ระบบสต๊อกสินค้า,โปรแกรมสต๊อกสินค้า
 โปรแกรมบริหารงานคลังสินค้า (STORE SYSTEM),โปรแกรมบริหารงานคลังสินค้า,STORE SYSTEM,โปรแกรมคลังสินค้า,โปรแกรมคลังวัสดุ,โปรแกรมคลังวัตถุดิบ,Inventory,ระบบสต๊อกสินค้า,โปรแกรมสต๊อกสินค้า


User Avatar System Flows (โปรแกรมควบคุมสต๊อกสินค้า (STORE SYSTEM))

 

ระบบควบคุมสต๊อกสินค้า รับเข้าสินค้า(Receipt Stock)       เพื่อสำหรับบันทึกรับสินค้าเข้าคลัง ไม่ว่าจากการซื้อหรือผลิต และอื่น ๆ ซึ่งจำนวนสินค้าจะ Link เข้าไปแสดงใน Stock ให้อัตโนมัติ การบันทึกรับสินค้าเข้าจะมีผลกระทบต่อ Stock ทำให้สินค้าเพิ่มขึ้น ในการรับเข้าสามารถเลือกวัตถุประสงค์ในการรับเข้าได้ดังนี้ รับเข้าจากการผลิต,รับเข้าจากการสั่งซื้อ,รับเข้าจากการยืม,รับเข้าอื่นๆ เป็นต้น

 สามารถดึงรายการเบิกสินค้ามาบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จได้ โดยผู้ใช้ต้องเลือกสินค้าสำเร็จรูปเอง 
 สามารถอ้างอิงรายการใบเบิก มาบันทึกรับคืนจากการเบิกได้ 
 เมื่อบันทึก (Save)รายการรับแล้ว สินค้าจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที
 สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่หน้าบันทึกรับสินค้าได้
 รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode ) ในการบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จ
 สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกรับสินค้าเดิมได้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
 สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Project) ได้หลายๆโครงการในเอกสารเดียวกันได้
 สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบรับสินค้าจากระบบได้ 
 สามารถเรียกดูรายงานรับสินค้าตามโครงการ (Project) , แผนก
 สามารถ Drill Down รายงานรับสินค้า เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

ระบบควบคุมสต๊อกสินค้า เบิกออกสินค้า (Issue Stock)        สำหรับบันทึกจ่ายสินค้าออกจากคลัง ซึ่งจำนวนสินค้าจะ Link เข้าไปแสดงใน Stock ให้อัตโนมัติการบันทึกจ่ายสินค้าออกจากคลังจะมีผลกระทบต่อ Stock ทำให้สินค้าลดลง

สามารถเลือกรายการสินค้าที่ต้องการเบิกได้ทีละหลายๆ รายการ 
 เมื่อบันทึกรายการใบเบิก สินค้าและวัตถุดิบจะลดยอด Stock ให้ทันที [กรณีไม่ใช้ Option อนุมัติ]
 สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึกใบเบิกได้
 รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode) สามารถสแกนเบิกสินค้าได้
 สามารถ Copy ข้อมูลจากใบเบิกเดิมได้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
 มีระบบแจ้งเตือนสินค้าติดลบ และสามารถตรวจสอบสินค้าติดลบได้ 
 สามารถเพิ่มเติมรายการเอกสารในการเบิกเองได้ 
 สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบเบิกสินค้าจากระบบได้ 
 สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับใบเบิกได้ เช่น รายงานใบเบิก เป็นต้น
 สามารถ Drill Down รายงานใบเบิก เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกใบเบิกได้

รายงานจากระบบต่างๆ(Report System)
   พิมพ์แบบฟอร์มการรับ-เบิกจ่ายสินค้า ระบบสต๊อกสินค้าคงคลังเมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการเบิกหรือรับเข้าได้ และเรียกดูรายงานต่างๆด้หลายรูปแบบ ดังนี้
 รายงาน-แสดงรายละเอียด-ใบปรับสต๊อกสินค้า
 รายงาน-มูลค่าสินค้าคงเหลือ
 รายงาน-แสดงรายละเอียด-ใบเบิกออกสินค้า
 รายงาน-จัดอันดับสินค้าที่เบิกมากที่สุดในแต่ละเดือน
 รายงาน-สรุปยอด-ใบเบิกออกสินค้า
 รายงาน-แสดงรายละเอียด-ใบรับเข้าสินค้า
 รายงาน-จัดอันดับสินค้าที่รับเข้ามากที่สุดในแต่ละเดือน
 รายงาน-สรุปยอด-ใบรับเข้าสินค้า
 รายงานความเคลื่อนไหวสินค้า
 รายงาน-ข้อมูลสินค้า
 รายงานรายละเอียดลูกค้า/ผู้จำหน่าย
   ปรับปรุงยอดสต๊อกสินค้า(Adjust)

สำหรับบันทึกสินค้าคงเหลือยกมา ณ วันต้นงวด หรือ บันทึกยอดสินค้า คงเหลือยกมาเมื่อเริ่มในการใช้โปรแกรมเป็นการเพิ่มยอดสต็อกสินค้าของ WH ในรูปแบบยอดยกมา เพื่อเตรียมใช้โปรแกรมในขั้นต่อไป

 ปรับปรุงข้อมูลรายการสินค้าที่มีอยู่ใน Stock ให้เท่ากับจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงที่ทำการตรวจนับมาได้ เหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงสินค้าใน Stock
 สามารถระบุจำนวนสินค้าที่ตรวจนับได้จริง 
 สามารถบันทึกรายการยอดคงเหลือย้อนหลังได้ โดยสามารถ Key รายการอื่น ได้ก่อนในกรณีที่เป็นการเริ่มใช้โปรแกรม
 สามารถเลือกปรับยอดสต๊อกสินค้าตามหมวดสินค้าหรือตามช่วงรหัสสินค้าได้

 รายงานข้อมูลหลัก-ส่วนของระบบ
รายงาน -รายชื่อหน้าจอโปรแกรม
รายงาน -รายชื่อรายงานในระบบ
รายงาน -ผู้ใช้งาน
รายงาน -คลังสินค้า
รายงาน -ข้อมูลพนักงาน
รายงาน -ตั้งค่าระบบ
   รายงานข้อมูลหลัก-ข้อมูลสินค้า
รายงานรายละเอียดสินค้า
รายงาน -สินค้า-ยี่ห้อ
รายงาน -สินค้า-หมวด
รายงาน -สินค้า-สี
รายงาน -สินค้า-กลุ่มสินค้า
รายงาน -สินค้า-ชนิด
รายงาน -สินค้า-ขนาด
รายงาน -สินค้า-ประเภทสินค้า
รายงาน -สินค้า-หน่วยสินค้า